فایل word مقاله تجزیه عاملی عملکرد و اجزای عملکرد دربوته های ذرت میکوریزایی تحت تاثیر شرایط کم آبیاری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تجزیه عاملی عملکرد و اجزای عملکرد دربوته های ذرت میکوریزایی تحت تاثیر شرایط کم آبیاری :


محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
زهره شاه حسینی – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فرزاد پاکنژاد – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج,
امید مسعودی فر – اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور
مهدی عامری – اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:
تاثیر قارچهای میکوریزای آرباسکولار بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در سه رژیم آبیاری در یک آزمایش مزرعه ای مورد مطالعه قرار گرفت. این آزمایش در قالب طرح اسپلیت پلات بر پایه بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد پلات اصلی تنش کم آبیدر سه سطح 100FC% (بدون تنش آب) و 66FC% (تنش متوسط) و 33FC% (تنش شدید) و پلات فرعی شامل قارچهای میکوریزای آرباسکولا ر در سه سطح , شامل دو گونه قارچ میکوریزا M2: Glomus intraradices, M1: Glomus mosseae و شاهد: M0 می باشد. در شرایط تنش متوسط و تنش شدید و همزیستی با قارچهای میکوریزا, نتایج همبستگی بالایی بین درصد کلونیزاسیون ریشه با کارآیی مصرف آب , عملکرد دانه, تجمع ماده خشک ( TDM) و تعداد دانه را نشان داد . در آنالیز فاکتورهای اصلی و چرخش از طریق واریماکس تعداد فاکتورهای موثر شامل 3 فاکتور بودند که فاکتور اول در شرایط تنش متوسط و تنش شدید و همزیستی با قارچهای میکوریزا بیشترین درصد تغییرات را شامل می شود که صفاتی همچون عملکرد دانه, کارایی مصرف آب, درصد کلونیزاسیون ریشه, تعداد دانه, وزن خشک دانه به عنوان صفات موثر بر عملکرد شناسایی شدند.

لینک کمکی