فایل word مقاله تاریخچه ی زمانی انرژی قابهای خمشی فولادی بادرنظرگرفتن اندرکنش خاک و سازه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تاریخچه ی زمانی انرژی قابهای خمشی فولادی بادرنظرگرفتن اندرکنش خاک و سازه :تعداد صفحات:12
چکیده:
دراین مقاله سعی شده است که به بررسی اثرات اندرکنش خاک و سازه برتاریخچه زمانی انرژی قابهای خمشی فولدی پرداخته شود بدین منظور قاب خمشی فولادی چهارطبقه ای که طبق آیین نامه ی طرح ساختمان ها دربرابرزلزله استاندارد 2800 تحلیل استاتیکی معادل و طراحی شده است رادردوحالت 1-بدون درنظر گرفنت اثرات اندرکنش خاک و پی پایه ی صلب 2-بادرنظرگرفتن اثرات اندرکنش خاک و پی درنرم افزار پرفورم مدل کرده و درمعرض تعدادی شتابنگاشت قرارمیدهیم نتایج نشان میدهد که تاثیر اندرکنش خاک و پی برتاریخچه ی زمانی انرژی هیسترتیک میرایی و کرنشی الاستیک قابل پیش بینی بوده و مقادیر این انرژی ها درثانیه های پایانی تحریک درحضور اندرکنش بیشتر ازحالت پایه ی صلب است

لینک کمکی