فایل word مقاله تاثیر تنش خشکی و محلو پاشی پتاسیم بر اجزا عملکرد و عملکرد دانه سه رقم گندم نان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تاثیر تنش خشکی و محلو پاشی پتاسیم بر اجزا عملکرد و عملکرد دانه سه رقم گندم نان :


محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
عباس زارعیان – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
حسین صادقی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
سید علی طباطبایی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

چکیده:
به منظور بررسی اثر تنش خشکی و محلول پاشی پتاسیم بر اجزا عملکرد و عملکرد دانه سه رقم گندم نان, در سال زراعی 91-90 آزمایشی به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل تنش خشکی به صورت قطع آبیاری در سه سطح از مرحله تشکیل سنبله تا رسیدگی فیزیولوژیک (تنش شدید), از مرحله شروع دانه بندی تا رسیدگی فیزیولوژیک (تنش ملایم) و آبیاری نرمال (شاهد), محلول پاشی پتاسیم در سه سطح عدم محلول پاشی, محلول پاشی 1/5 و 3%K2O و رقم در سه سطح ارقام پیشتاز, مرودشت و لاین WS-82-9 بودند. بررسی اجزا عملکرد و عملکرد دانه نشان داد که این صفات با افزایش تنش خشکی, به طور معنی داری کاهش یافتند. محلول پاشی پتاسیم باعث افزایش تعداد دانه در سنبله, وزن هزار دانه و عملکرد دانه شد. در این مطالعه لاین WS-82-9 در مقایسه با دو رقم دیگر از وزن و عملکرد دانه بیشتری برخوردار بود.

لینک کمکی