فایل word مقاله تجزیه علیت صفات زراعی و عملکرد دانه گندم نان تحت شرایط دیم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تجزیه علیت صفات زراعی و عملکرد دانه گندم نان تحت شرایط دیم :


محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
امید مسعودی فر – استادیار گروه کشاورزی, دانشگاه پیام نور, تهران, ایران
مسعود عزت احمدی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی
محمود رضا برازش – مدرس دانشگاه امام رضا(ع)
زهره شاه حسینی – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:
به منظور بررسی همبستگی و تعیین رابطه صفات زراعی در تراکم های مختلف گندم نان تحت شرایط دیم, آزمایش مزرعه ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. فاکتور میزان بذر شامل 4 سطح (250, 300, 350 و 400 عدد بذر در متر مربع ) و فاکتور فاصله ردیف دارای سه سطح (12, 17 و 25 سانتیمتر ) بودند. مقادیر عملکرد دانه ,ارتفاع گیاه, تعداد پنجه بارور , طول سنبله, تعداد روز تا سنبله رفتن و تعداد سنبله در متر مربع اندازه گیری شد. نتایج نشان دادند که عملکرد دانه به ترتیب با تعداد سنبله در متر مربع (r = 0/979) روز تا سنبله رفتن (r = 0/962) و طول سنبله (r = 0/864) همبستگی مثبت و معنی دار دارد. در تعیین اثر مستقیم و غیر مستقیم صفات رویشی بر عملکرد دانه از طریق تجزیه علیت مشخص شد که به ترتیب تعداد سنبله در متر مربع و تعداد پنجه بارورو تعداد روز تا سنبله رفتن مهمترین عامل موثر در عملکرد دانه هستند. بر اساس نتایج آزمایش, مناسب ترین تراکم کاشت فاصله ردیف 17 سانتی متر و میزان بذر 350 عدد در متر مربع می باشد.

لینک کمکی