فایل word مقاله تحلیل و بررسی مکانیکی یک قطعه پیش بر شیار بازکن دیسکی برای استفاده در ماشین های بی خاکورزی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تحلیل و بررسی مکانیکی یک قطعه پیش بر شیار بازکن دیسکی برای استفاده در ماشین های بی خاکورزی :تعداد صفحات:13
چکیده:
سیستم بی خاک ورزی در کاهش هزینه های تولید, افزایش مواد آلی خاک, بهبود ساختمان خاک و حذف اثرات نامطلوب زیست محیطی نقش مهمی را ایفا می نماید. لیکن به دلیل عدم وجود ماشین مناسب جهت کاشت مستقیم در اراضی شخم نخورده این روش به علت عدم تامین تماس کافی بذر با خاک, در بسیاری از موارد موفق نبوده است. معرفی دستگاهی که بتواند در زمین های سخت (شخم نخورده) و با وجود کلش محصول قبلی در زمین, بذر و کود را در داخل شیاری در دو عمق مختلف قرار دهد, اولین قدم در راه پیاده نمودن طرح های پایلوت بی خاکورزی و در نهایت ترویج آن در منطقه مستعد این روش کاشت می باشد. از لحاظ تحربی و عملی و همچنین بر اساس نتایج طرح های تحقیقاتی بر روی ماشین های بی خاکورزی در مزارع مناطق خشک و نیمه خشک ایران در حین عملیت بی خاکورزی پیشبرهای دیسکی مجموعه شیاربازکن به شدت آسیب می بیند این نتیجه حاصل شد که میزان ضخامت پیشبر چهار میلیمتری موجود روی ماشین بی خاکورزی به ضخامت شش میلیمتر افزایش داده شود. از طرفی, بر خاک پارامترهای زیادی اثر می گذارند به همین دلیل ضریب اطمینان نیز افزایش داده شد, تا اینکه مقاومت شیاربازکن را در برابر سنگلاخ و عوامل نامعین خاک و; بیشتر شود. در این تحقیق اجزای شیاربازکن دیسکی توسط برنامه نرم افزاری مدل سازی Solid works صورت گرفت و به کمک برنامه ANSYS تجزیه و تحلیل این شیاربازکن و سه قطعه اصلی مرتبط به این واحد پیشبر دیسکی صورت گرفت. در آخر تنش پیشبر بر اساس معیار فان میسز به دست آمده, بیانگر این است که حداقل تنش پیشبر در تمامی صفحه به مقدار Pa 1985.5 و حداکثر مقدار آن در سوراخ های متصل به توپی برابر با Pa107×10819 بوده است. ضریب اطمینان در پیشبر اولیه برابر با 1785 است و ضریب اطمینان در پیشبر بهینه برابر با 25 بدست آمد.

لینک کمکی