فایل word مقاله تاثیر تاریخ کاشت بر روی عملکرد و اجزا عملکرد ارقام گلرنگ در سال های مختلف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تاثیر تاریخ کاشت بر روی عملکرد و اجزا عملکرد ارقام گلرنگ در سال های مختلف :


محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
بصیر صمدی فیروزآباد – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان تهران
علی احمدی میرآباد – دانشجوی کارشناسی ارشد تولیدات گیاهی, گروه علوم باغبانی, پردیس ابوریحان, دانشگاه تهران
ایرج لطفی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات, گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات, پردیس ابوریحان, دانشگاه تهران

چکیده:
به منظور بررسی و تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت و تأثیر آن بر عملکرد دانه ارقام گلرنگ, آزمایشی به مدت دو سال متوالی 91-1390 در شهرستان ورامین به اجرا درآمد. آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد و تاریخ کشت های ( 15 آبان, 30 آبان, 15 آذر و 30 آذرماه) به عنوان کرت اصلی و ارقام (محلی اصفهان, گلدشت IL 111, پدیده LRV5151 و سینا PI-537598) به عنوان کرت های فرعی در نظر گرفته شد. نتایج تجزیه مرکب نشان داد که اثر متقابل رقم در تاریخ کاشت در تمامی صفات مورد بررسی به استثنای تعداد دانه در غوزه, در سطح یک درصد معنی دار بود و مقایسه میانگین ها نشان داد که رقم پدیده (LRV5151) که در تاریخ کاشت 30 آبان ماه کشت می شود دارای بیشترین عملکرد دانه و وزن هزار دانه می باشد.

لینک کمکی