فایل word مقاله ارائه مدل رگرسیونی بهینه در خشک کردن Cucurbita pepo به روش جابجایی با هوای داغ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارائه مدل رگرسیونی بهینه در خشک کردن Cucurbita pepo به روش جابجایی با هوای داغ :تعداد صفحات:8
چکیده:
در این مطالعه, فرآیند رطوبت لایه ای نازک کدوی سبز (Cucurbita pepo) توسط خشک کن آزمایشاهی جهت یافتن بهترین مدل رگرسیونی به منظور برازش تغییرات نسبت رطوبت به زمان بررسی گردید. آزمون ها در دمای 70,60 و 80C با ضخامت 1cm در سه تکرار انجام شد. در این پژوهش چهار مدل رگرسیونی ریاضی برازش داده شد و با چهار معیار ضریب تبیین, ریشه میانگین مربعات خطا, کاهش کای اسکوثر و خطای انحراف میانگین تجزهی و تحلیل گردید و ضریب نفوذ مؤثر رطوبت و انرژی فعال سازی( (E(a) تعیین شد. نتایج نشان داد که مدل هایلا و کلاک به نحو مناسب تری مراحل خشک کردن لایه ای نازک کدوی سبز را در طراحی خشک کن ارزیابی می نماید. مقدار انرژی فعال سازی در حد kJ/mol 85/45 تعیین گردید.

لینک کمکی