فایل word مقاله بهینه سازی پارامترهای سیستم های زهکشی بارویکرد اقتصادی #8211; زیست محیطی

ارد بخشی از متن فایل word مقاله بهینه سازی پارامترهای سیستم های زهکشی بارویکرد اقتصادی #8211; زیست محیطی : محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران تعداد صفحات:5 نویسنده(ها): حامد مازندرانی زاده – استادیارگروه مهندسی آب دانشکده فنی مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوینرحیمه زاوش پرگو – دانشجوی کارشناسی ارشددانشکده فنی مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوین چکیده: هدف ازاین مقاله ارایه مدلی به منظور بهینه سازی پارامترهای طراحی سیستم زهکشی زیرزمینی باهدف کاهش همزمان هزینه و خسارت زیست محیطی می باشد دراین مطالعه ازمدل بهینه سازی چندهدفه الگوریتم ژنتیک (NSGA II) که یکی ازانواع الگوریتم های تکاملی می باشد استفاده

فایل word مقاله بررسی اثر تغییر ضرایب شکست ناهمسان موج برها بر ضرایب تزویج و انتقال درساختار تشدیدگر ریزحلقه

از متن فایل word مقاله بررسی اثر تغییر ضرایب شکست ناهمسان موج برها بر ضرایب تزویج و انتقال درساختار تشدیدگر ریزحلقه : تعداد صفحات:6 چکیده: با بهره گیریی از رهیافتی نسبتا جدید به نام نیم حلقه برای تحلیل عددی انتشار نور در تشدیدگرهای ریزحلقه شامل دو موجبرجفت شده با ضریب شکست های متفاوت، پارامترهای نوری از قبیل فرکانس )طول موج( های تشدید و ضریب کیفیت ریزحلقه و همچنین ضریبتزویج و ضریب عبور ساختار برحسب فرکانس ورودی و فاصله ی میان دو موج بر جفت شده محاسبه خواهد شد. در این رهیافت از روش عددی المان محدود با مش بندی مثلثی استفاده می شود. شبیه سازی ها نشان می دهد، نتایج حاصل ازاین رهیافت جدید، در مقایسه با نتایج به دست آمده از روش تفاضل متناهی در حوزه ی زمان، دقی

فایل word مقاله B2B بررسی تفاوت نگر ش مشتریان وفادار و مشتریان موقت در زمینه خدمات

ی از متن فایل word مقاله B2B بررسی تفاوت نگر ش مشتریان وفادار و مشتریان موقت در زمینه خدمات : تعداد صفحات:22 چکیده: مدیران و محققین غالباً از نگرش های عمومی مشتری استفاده م یکنند همچون رضایتمندی مشتری و انگیز ه های رفتاری که عوامل تعیین کننده و زمینه ساز وفاداری (در مشتریان) هستند. م یتوان گفت که رضایت مشتری یا اهداف و انگیز ه های رفتاری معبتر هستند و از شاخص های شکل گیری وفاداری هستند. هدف از این تحقیق شناسایی تفاوت بین نگرش مشتریان دائمی و مشتریان بی ثبات برای شناخت دقیق مشتریان وفادار می باشد. نتایج محققین در این زمینه حاکی از آن است که مقیاس های کیفیت خدمات، رضایت و انگیز ه های رفتاری در مشتریان که به طور متداول در آن ها دیده م